Atul's Blog :
Thoughts, code, pearls
of management wisdom,
what have you...
Web Home
Blog Home

Send me email

Previous Posts

2018-03-30 To Laugh or Not to ...
2016-01-31 Bajirao Revisiting History
2014-09-07 Movie Review Rama Madhav
2013-12-14 St. Vincents Reunion
2013-11-13 Ancient Indian Architechture
2012-09-09 Nikhil Wagle Interview
2012-07-15 Creation of Shruti Priya
2012-04-07 In praise of the Marathi movie deooLa
2011-07-02 +1 for Google+
2011-05-15 Movie Review: BalGandharva
2010-11-21 IndicMobile Event
2010-11-12 MeeGo AppUp Event
2010-06-25 Master of Business Arts?
2009-10-12 Rethinking Presentations
2009-06-11 Employee Recognition
2009-03-27 Factors that drive Project Excellence
2008-12-29 Success and the Jigsaw Puzzle
2008-05-12 Making the Most of Meetings
2008-03-05 Measuring Job Satisfaction

To laugh or not to ... (हसावे किंवा कसे)


Note: To be able to read the Hindi content of this page, please ensure you have set View->Character Encoding to Unicode (UTF-8) in your browser.

आजकाल WhatsApp वर विनोद येत असतात. त्यातले काही संस्कृतोद्भव असतात. उदाहरणार्थ

संस्कृत मधले झकास जोक्स


मास्तर :
कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन।।
चिंटू याचा अर्थ सांग?

चिंटू :
करमत नसल्यामुळे
राधिका रस्त्यावर
फिरत असते,
कदाचित तिला फळ घ्यायची असतील !


मास्तर :
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन! याचा अर्थ काय ?
चिंटू : माझे अनेक जन्म झाले आहेत पण तुझा जन्म चार जूनला झाला आहे !


मास्तर : ...बरं आता सांग... "दक्षिणे लक्ष्मणोयस्य वामे तु जनकात्मजा" याचा अर्थ काय ?
चिंटू : दक्षिणेकडून लक्ष्मण आला आणि म्हणाला... जनका... तुझी मजा आहे !


मास्तर - चिंटू , याचा अर्थ सांग
" हे पार्थ त्वम् चापि मीम: चापि...!"
चिंटू - हे अर्जुना, तू (शांतपणे) चहा पी, मी पण पितो.

मास्तरांनी चहा आणि संस्कृत कायमच सोडल.

तुमचं हसून झालं असेल तर आता हे विवेचन वाचा:

'पलंग के ऊपर से धाडकन पड्या' ह्यात हिंदी येतं असं वाटणाऱ्या मराठी माणसाला विनोद दिसतो. हिंदी माणसाला चुकीचं हिंदी बोलल्याबद्दल वाईट वाटतं. पण जो ते बोलतो त्या हिंदी न येणाऱ्या मराठी माणसाला त्यात काहीच चूक वाटत नाही. नीट हिंदी शिकल्यावर मग तो असं बोलत नाही.

तसेच मराठी येतं असं वाटणारा पारशी / अमराठी माणूस जेव्हा ' मी तेला असा बोलला ' म्हणतो त्यात त्याला काही चूक वाटत नाही. मराठी येतं असं वाटणाऱ्या अमराठी माणसाला त्यात मराठीशी साम्य दिसतं पण काहीतरी गडबड आहे हे कळतं म्हणून हसू येतं. मराठी येणाऱ्या मराठी माणसाला , उदाहरणार्थ शिक्षकाला मात्र चुकीचं बोलण्याचं वाईट वाटतं व तो त्यात सुधारणा करायचा प्रयत्न करतो.

उपरोक्त उदाहरणांवरून तुम्ही तुमची भाषेबद्दलची भूमिका ठरवा. सूज्ञास अधिक सांगणे न लगे.

तसेच ज्या संस्कृत मजकूरावरून ही चर्चा सुरू झाली त्यामध्ये भाषेच्या चुकीच्या वापरापेक्षा phonetic similarities वरून काढलेला विपरीत अर्थ असल्यामुळे विनोद निर्माण होतो. विनोदांच्या प्रकारामध्ये मध्ये farcical, slapstick, black, punny, wordplay, nonsensical व इतर काही categories येतात त्यात हा शेवटच्या प्रकारात मोडतो. त्याचा भाषेशी direct संबंध कमीच आहे.

तरी, तुम्हाला अशा विनोदांना हसू आले नाही तर वाईट वाटून घेऊ नये :)


Tags: Comedy, Joke, Laugh, Marathi


All comments sent via email to this address will be moderated and posted here. Assuming you won't want to be spammed, I will not share your email address or web address unless you explicitly mention in the email :)

Advertise with us

Message in
Public Interest
www.atulnene.com ©1998-2016 Atul Nene
>-x))>